Dr. Anil Jain
M.D. DNB MNAMS
Rehabilitation Medicine
Jaipur Foot Specialist

Dr. P.K. Sethi Rehabiliation Center

Santokba Durlabhji Hospital, Bhawani Singh Marg, Jaipur
Tel: 0141 2566251, Cell: +91 9829061496
Email: anil.rehab64@gmail.com, info@jaipurfootandcaliper.com
Web: www.jaipurfootandcaliper.com